Zagadnienia do wykładu 'Struktura Polimerów i Biopolimerów'

I. Polimery

 • Polimery sztuczne otrzymywanie i budowa chemiczna:

  • polikondensacja, poliaddycja
  • polimery szczepione, rodzaje kopolimerów
  • dendrymery
 • Modele teoretyczne polimerów syntetycznych

  • modele bez i z wyłączoną objętością; współczynnik ekspansji alfa
  • łańchuch swobodnie związany
  • łańcuch ze sobodną rotacją wewnętrzną
  • łańcuch z zahamowaną rotacją wewnętrzną
 • Opis kłębka losowego polimeru:

  • promień bezwładności (żyracji), odległość końców
  • wpływ rozpuszcalnika, roztwory idealne a rzeczywiste; temperatura theta
  • segment statystyczny, długość Kuhna
 • Dynamika polimerów; funkcje autokorelacyjne; czas relaksacji

II. Biopolimery - białka

 • Struktura białek

  • pierwszo-rzędowa (sekwencja) i budowa chemiczna białek

  • struktura chemiczna i przestrzenna łańcucha polipeptydowego; płaska płytka peptydowa, mapa Ramachandrana, kąty Phi i Psi

  • struktura drugorzędowa

   • rodzaje helis oraz kartek
   • powiązanie powyższych z mapą Ramachandrana
   • układ wiązań wodorowych i inne oddziaływania stabilizujące strukturę drugorzędową
  • struktura trzeciorzędowa białek

   • pojęcie topologii białka
   • zwój (ang. fold) białka
   • rodzaje zwojów białek; bazy CATH i SCOP
   • pojęcie rotameru
  • struktura czwartorzędowa

  • oddziaływania inter- i itra-molekularne w białkach

   • wiązania wodorowe, oddziaływania elektrostatyczne i Van der Waalsa, stackingowe
   • wpływ rozpuszczalnika i ‘efekt hydrofobowy
   • zmiana energii swobodnej w trakcie zwijania się białek; wkłady entalpowe i entropowe
   • stan natywny białka; stabilność białek naturalnych
   • hipoteza Anfinsena i paradoks Levinthala; lejek energetyczny
  • Metody eksperymentalne badania struktur biopolimerów:

   • wyznaczania struktur metodami krystalografia, NMR i mikroskopia elektronowa (EM)
   • informacje o strukturze i dynamice uzyskiwane z metody SAXS, spektroskopii mas oraz FRET
  • Metody analizy struktur białek

   • mapa kontaktów, mapa wiązań wodorowych; program DSSP
   • uliniowienie i nałożenie struktur; obliczenie crmsd i GDT
   • analiza skupień
  • Modelowanie i projektowanie białek

   • metody pełnoatomowe (program Rosetta) i gruboziarniste (program CABS)
   • modelowanie porównawcze: programy SwissModel i Modeller

III. Biopolimery - kwasy nukleinowe

 • Kwasy nukleinowe

  • budowa chemiczna DNA i RNA

  • struktura przestrzenna DNA:

   • oddziaływania które ją definiują
   • formy A, B i Z; interkalacja
   • wielka i mała bruzda
  • struktura przestrzenna RNA: pętle, spinki i węzły; przewidywanie struktury RNA

  • inżynieria struktur DNA